خلق عظیم پیامبر اعظم (صلی الله علیه و اله)

خلق عظیم پیامبر اعظم (صلی الله علیه و اله)

 

ﺑﯿﺎن ﺟﻠﻮه مهربانی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ(ص) در «ﺧﻠﻖ ﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ(ص)»


ﮐﺘﺎب «ﺧﻠﻖﻋﻈﯿﻢ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ(ص)» ﺑﺎ ﻣﺤﻮرﯾﺖ ﻧﺸﺎن دادن ﺷﺨﺼﯿﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) و اﺧﻼق اﯾﺸﺎن در زﻣینه های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﺳﻪ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﻗﻠﻢ ﻋﻠﯽ اﺣﻤﺪیﺧﻮاه ﺑﻪ همت اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻘﺪس ﺟﻤﮑﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ اﺛﺮ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «رﺣﻤﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺎﺗﻢ(ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺸﺮ و ﺣﻘﻮق اﻧﺴﺎن» اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦﺑﺨﺶ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽﻧﺎﻣﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص)، ﺳﻔﺎرشهای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره مهربانی ﺑﺎ ﻣﺮدم، رأﻓﺖ اﯾﺸﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺻﻠﺢ و ﻇﻠﻢ از ﻧﮕﺎه ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ(ص) ﻣﯽﭘﺮدازد. دوﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ ﻋﻨﻮان «رأﻓﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﻋﻈﻢ(ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت» ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻈﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم (ص) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﯽﭘﺮدازد. ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ ﭼﻮن ﮐﻠﯿﺎت ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ و ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص)، ﺳﻔﺎرﺷﺎت ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺣﻘﻮق ﺣﯿﻮاﻧﺎت و ﺳﯿﺮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ درﺑﺎره مهربانی ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت و نهی از آزار آنها را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ. اﺣﻤﺪیﺧﻮاه ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺑﺨﺶ از اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ مهربانی ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) از زﺑﺎن دﯾﮕﺮان اﺧﺘﺼﺎص داده ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﺒﺤﺚ ﺑﻪ ﺑﯿﺎن رأﻓﺖ اﯾﺸﺎن از زﺑﺎن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ، اﻣﺎم ﻋﻠﯽ(ع)، اﻣﺎم ﺣﺴﻦ (ع) و اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ(ع)،اﻧﺲ اﺑﻦ ﻣﺎﻟﮏ، ﺷﺎﻋﺮان ﭘﺎرﺳﯽﮔﻮ و... ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﮕﺎرﻧﺪه در اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﯾﯽﺑﺮای ﺟﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺳﻌﺎدت ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ های اﯾﻦ اﺛﺮ ذﮐﺮ حکایت های ﻣﺘﻌﺪد از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم(ص) در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. اﺣﻤﺪیﺧﻮاه در هر ﻓﺼﻞ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ، ﺣﮑﺎﯾﺎﺗﯽ را از زﻧﺪﮔﯽ اﯾﺸﺎن ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ و ﺳﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﺨﻨﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. هر ﯾﮏ از اﯾﻦ حکایت ها از زﺑﺎن اﺋﻤﻪ اطهار(ع) و ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ (ص) ﻧﻘﻞﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻧﻈﺮ از ﺳﻨﺪ ﻣﻌﺘﺒﺮی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

اداره کل تامین منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برای آشنایی هر چه بیش از پیش مخاطبان کتابخانه های عمومی با اخلاق پیامبر مکرم اسلام (ص) این کتاب را برای تمامی کتابخانه های عمومی سراسر کشور و با تعداد بیش از 4000 نسخه خریداری و ارسال نموده است که علاقمندان می توانند با مراجعه به نزدیکترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود این کتاب ارزشمند را تهیه و مطالعه کنند.

نویسنده مطلب: کتابخانه وحدت

کتابخانه وحدت

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...